ಇತರೆ

ಹಾನಗಲ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರಾತನ ಮಂದಿರಗಳಿವೆ ರಾಜ ಮಹರಾಜರುಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಅವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಧ್ವಂಸವಾದರೆ ಕೆಲವು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ ಅಂತಹುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯವು ಸಹ ಒಂದು. ನೀವೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಡಿ...

1 2 5
Page 1 of 5